Főoldal » Hírek » Ittasan és erőszakosan próbált békülni a létavértesi férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki vesze­ke­dé­sük után agresszív módon vette rá fele­sé­gét, hogy hazatérjen.

A vád­lott 2020. novem­ber 8-án dél­után a lét­avér­te­si ott­ho­ná­ban sze­szes italt fogyasz­tott, ami­től indu­la­tos­sá vált. Az esti órák­ban össze­ve­szett a fele­sé­gé­vel, aki a továb­bi vita elől két kis­ko­rú gyer­me­kük­kel együtt autó­val elme­ne­kült a Hosszú­pá­lyi­ban élő test­vé­ré­hez, hogy ott aludjanak.

A vád­lott 2020. novem­ber 9-én haj­na­li 1 óra körül itta­san beült az autó­já­ba és azzal Hosszú­pá­lyi­ba ment, hogy fele­sé­gé­vel kibéküljön.

A férfi a ház abla­kán döröm­böl­ni kez­dett, amire fel­éb­red­tek a bent tar­tóz­ko­dók. A sér­tett kiment a kis­ka­pu­hoz és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a vád­lot­tat, aki eköz­ben beki­a­bált a ház­ban tar­tóz­ko­dó fele­sé­gé­nek. A sér­tett pró­bál­ta a fér­fit nyug­tat­ni, azon­ban ő meg­lök­te a sér­tet­tet, aki elesett. Ezután az ittas vád­lott lök­dös­te és több­ször ököl­lel arcul ütöt­te a fér­fit. A vád­lott bement a házba, ahol újra meg­ütöt­te a sér­tet­tet. Ezt látva a fele­ség a gye­re­kek­kel autó­ba ült és elment, majd a vád­lott is gép­ko­csi­val távo­zott a helyszínről.

A sér­tett érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a jár­őrök még Hosszú­pá­lyi­ban intéz­ke­dés alá von­ták az ittas vádlottat.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett állcsont- és orr­csont törést szen­ve­dett, mely sérü­lé­sek 8 napon túl gyó­gyu­ló­ak. A sér­tett a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát, magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lott ellen erő­szak­kal, éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.