Főoldal » Hírek » Ittasan gázolta halálra a gyalogost - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki súlyo­san itta­san vezet­ve halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 26-án az esti órák­ban, súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt állva veze­tett Ászár irá­nyá­ból Tár­kány felé és elütöt­te az úton gya­lo­go­san hala­dó, a segéd­mo­to­ros kerék­pár­ját maga mel­lett toló sér­tet­tet, majd segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett a bal­eset során elszen­ve­dett súlyos sérü­lé­sei miatt a kór­ház­ban éle­tét veszette.

Az ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a bűn­tet­té­vel vádol­ta meg a fér­fit, indít­vá­nyoz­va, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el a jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint a köz­ügyek gyakorlásától.