Főoldal » Hírek » Ittasan kötötte el karácsonykor a család autóját a 15 éves fiú - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 15 éves Nóg­rád megyei fiú­val szem­ben, aki a vád sze­rint  2020. decem­ber 25-én enge­dély nél­kül és itta­san vezet­te csa­lád­juk kocsiját. 

A vád sze­rint a sze­mély­gép­ko­csit veze­tő fiút 2020. decem­ber 25-én 23:35 óra­kor iga­zol­tat­ták a rend­őrök Balas­sa­gyar­mat lakott terü­le­tén, majd ittas­sá­ga miatt elekt­ro­mos alko­hol­szon­dás vizs­gá­lat alá vetet­ték, így kide­rült, hogy enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt áll. A csa­lád autó­ját enge­dély nél­kül hozta el, azzal a barát­nő­jé­hez sze­re­tett volna eljutni.

Aki más gépi meg­haj­tá­sú jár­mű­vét enge­dély nél­kül hasz­nál­ja, a jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­tét köve­ti el – ha azon­ban az elkö­ve­tő jármű tulaj­do­no­sá­nak hoz­zá­tar­to­zó­ja, csak a sér­tett kife­je­zett kéré­sé­re indít­ha­tó eljá­rás e bűn­cse­lek­mény miatt.

Jelen eset­ben az édes­apa kije­len­tet­te, hogy nem kíván­ja a fia bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát az autó enge­dély nél­kü­li elvi­te­le miatt, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a fiú ellen csak az ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság előtt, vád­ira­tá­ban köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.