Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ittasan manőverezett egy sofőr Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly már­ci­us­ban itta­san vezet­ve túl gyor­san vett be egy kanyart a Dózsa György úton, meg­pör­dült, majd a menet­iránnyal szem­ben állt meg, és mind­ezt egy rend­őr­au­tó kame­rá­ja rögzítette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. már­ci­us 22-én, este, a XIV. kerü­let, Dózsa György úton itta­san vezet­te az álta­la hasz­nált gép­ko­csit. Ennek során nagy sebes­ség­gel haj­tott le a keresz­te­ző útról, gyor­san vette be a kanyart, az autó­já­val meg­pör­dült, majd végül az úttest túl­ol­da­lán, menet­iránnyal szem­ben tudott csak meg­áll­ni. A sofőr ezután lepar­kolt, majd kiszállt az autó­ból, és gya­log indult tovább. A fér­fi­val szem­ben a manő­vert ész­le­lő jár­őrök intéz­ked­tek, majd őt az ille­té­kes rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra előállították.

A vád­lott a cse­lek­ményt meg­elő­ző­en alko­holt fogyasztott.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő 21 éves fér­fit ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A fel­vé­te­len - amit a rend­őr­au­tó kame­rá­ja rög­zí­tett - elő­ször a manő­ver, majd később a gya­log távoz­ni pró­bá­ló vád­lott látható.