Főoldal » Archív » Ittasan okozott balesetet a motoros - vádemelés fotókkal

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy motor­ke­rék­pár veze­tő­jé­vel szem­ben, aki ittas­sá­ga miatt túl­lép­te a meg­en­ge­dett sebes­sé­get, emi­att a kör­for­gal­mat nem ész­lel­te idő­ben, vész­fé­ke­zést köve­tő­en a motor­ral fel­bo­rult, ennek során utasa alkar­ja eltö­rött.

A vád­lott 2018. május 10. nap­ján, késő este Esz­ter­gom lakott terü­le­tén, a Doro­gi úton, Dorog felől a Kiss János vezér­ez­re­des út irá­nyá­ba ittas álla­pot­ban vezet­te a motor­ke­rék­pár­ját, ame­lyen egy utast szál­lí­tott.

A vád­lott ittas­sá­ga miatt egy­részt túl­lép­te a meg­en­ge­dett leg­ma­ga­sabb sebes­sé­get, mivel a motor­ral  74-83 km/h sebes­ség­gel haladt, más­részt az Esz­ter­gom hatá­rá­ban kiala­kí­tott kör­for­gal­mat nem ész­lel­te, erre utasa figyel­mez­tet­te. A vád­lott vész­fé­ke­zett ugyan, azon­ban a kör­for­ga­lom kiemelt sze­gé­lyű, növénnyel benőtt közép­ső részén áthaj­tott, elvesz­tet­te egyen­sú­lyát, majd az úttest lej­tős terü­le­té­re csa­pó­dott. Ezt köve­tő­en a motor­ke­rék­pár az uta­sa­i­val tovább pör­dül­ve, a beton víz­el­ve­ze­tő árok­ban állt meg.

A vád­lott utasa a bal­eset során az alkar töré­sét, a meden­ce és a törzs alsó részé­nek zúzó­dá­sát szen­ved­te el, vala­mint könyö­kén nyílt sebe kelet­ke­zett, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma a nyolc napot meg­ha­lad­ja. A jár­mű­ve­ze­tés­kor enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt álló vád­lott is meg­sé­rült, bor­da­tö­ré­se és fején nyílt sebe kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re és köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től hosszabb időre tör­té­nő eltil­tás­ra ítél­je.

A bal­eset szem­lé­je során a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/ittasan-okozott-balesetet-12