Főoldal » Hírek » Ittasan vezetett az italboltba, hogy tovább igyon - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben itta­san veze­tett, és a rend­őrök elől mene­kül­ve egy fának ütközött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy isme­rő­sé­nél ita­lo­zott 2021. szep­tem­ber 26. nap­ján, egy Sze­ged kör­nyé­ki tanyán. Este 9 óra körül az alko­hol elfo­gyott, ezért a vád­lott kihasz­nál­ta azt, hogy a tulaj­do­nos elaludt. A férfi három uta­sá­val a köze­li ital­bolt­ba veze­tett a ven­dég­lá­tó enge­dé­lye nél­kül bein­dí­tott autó­val. Az ital­bolt­ban amel­lett, hogy alko­holt vásá­rol­tak, sze­szes italt is fogyasz­tot­tak. Rövid­del azután, hogy vissza­in­dul­tak a tanyá­ra, a rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták a vád­lot­tat. A férfi a hang- és fény­jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem tovább­haj­tott. A vád­lott mene­kü­lé­sé­nek az vetett véget, hogy kis idő múlva az útról lesod­ród­va egy fának ütkö­zött. A férfi a hátsó ajtón kiszáll­va a hely­szín­ről gya­lo­go­san távo­zott annak elle­né­re, hogy látta amint az egyik utasa a bal­eset követ­kez­té­ben vérző sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. Az utas sérü­lé­sei 8 napon belül gyó­gyul­tak. A vád­lott egyéb­ként veze­tői enge­déllyel nem rendelkezett

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel, jármű önké­nyes elvé­te­le, vala­mint minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyá­ban 2 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.