Főoldal » Hírek » Ittasan vezetett egy rendőrtiszt - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy rend­őr­tiszt­tel szem­ben a Tisza­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­sá­gon. A férfi szol­gá­la­ton kívül itta­san vezetett. 

A vád­irat sze­rint  egy rend­őr­tiszt – szol­gá­la­ton kívül – jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, majd reg­gel 5 óra­kor itta­san köz­le­ke­dett a 35-ös számú főút­vo­na­lon Tisza­új­vá­ros irá­nyá­ba. A férfi az autó­ját nem tudta a sáv­ban tar­ta­ni, több­ször oldal­irány­ba kitért, hol az útpad­kán, hol pedig a záró­vo­na­lat átlép­ve, rész­ben a bal olda­li for­gal­mi sáv­ban köz­le­ke­dett. A rend­őr­tiszt az útbur­ko­la­ti jelet is figyel­men kívül hagy­ta, a balra kanya­ro­dó for­gal­mi sáv­ból egye­ne­sen haladt tovább a for­ga­lom elől elzárt terü­le­ten. A rend­őr­tiszt Tisza­új­vá­ros­ban lehú­zó­dott egy autó­busz meg­ál­ló­ba, majd a gép­ko­csi­ban elaludt.

A rend­őr­tiszt veze­tői enge­dé­lyét a rend­őri intéz­ke­dés során elvették. 

A nyo­mo­zó ügyész­sé­gen tör­té­nő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás során a rend­őr­tiszt nem ismert el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, az ügy­ira­tok alap­ján, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben pénz­bün­te­tést és - a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján - hatá­ro­zott idejű köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki a fér­fi­val szemben.

A cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­rák rögzítették.