Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ittasan vitte el a más autóját - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves férfi ellen, aki 2017. augusz­tus 1-jén este ittas álla­pot­ban, enge­dély nél­kül vitte el és hasz­nál­ta egy tisza­pal­ko­nyai férfi gépkocsiját.

A vád­irat sze­rint az ittas vád­lott Tisza­pal­ko­nya bel­te­rü­le­tén figyelt fel az utcán par­ko­ló autó­ra, amely­hez oda­lép­ve ész­lel­te, hogy annak ajta­jai nin­cse­nek lezár­va, így az autó­ba beült, a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban hagyott indí­tó­kulccsal a jár­mű­vet bein­dí­tot­ta és azzal elin­dult. A vád­lott a  tele­pü­lés utcá­in köz­le­ke­dett az autó­val, azon­ban rövid idő eltel­té­vel a rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, iga­zol­tat­ták és alko­hol­szon­dát alkal­maz­tak vele szem­ben. Az intéz­ke­dő rend­őrök a vád­lot­tat  vér­vé­tel cél­já­ból elő­ál­lí­tot­ták az orvo­si ügye­let­re, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy ittas álla­pot­ban vezetett.

A férfi a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett, elmond­ta, hogy nem vezet­te rossz szán­dék, nem akar­ta ellop­ni az autót, csak „egy kicsit kocsi­káz­ni akart.”

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel, továb­bá ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vád­ira­tá­ban vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.