Főoldal » Archív » Járadékcsaló nyugdíjas

Hét éven keresz­tül tévesz­tet­te meg az önkor­mány­za­tot egy 71 éves férfi és így több mint két­mil­lió forint összeg­ben vette fel az idős­ko­rú­ak jára­dé­kát jogosulatlanul.

A vád­lott 2009 évtől része­sült öreg­sé­gi nyug­díj­ban. Még ebben az évben kérel­met nyúj­tott be a mis­kol­ci önkor­mány­zat­hoz és kérte, hogy részé­re idős­ko­rú­ak jára­dé­kát folyó­sít­sák. A kérel­men nem tün­tet­te fel, hogy rend­sze­res öreg­sé­gi nyug­el­lá­tás­ban része­sül, hol­ott ez kizá­ró ténye­ző, ha a nyug­dí­ja meg­ha­lad­ja a min­den­ko­ri öreg­sé­gi nyug­díj 95 %-át. A vád­lott nyug­dí­ja ettől maga­sabb volt.

Az önkor­mány­zat a hamis tar­tal­mú kére­lem alap­ján folyó­sí­ta­ni kezd­te szá­má­ra a közel har­minc­ezer forint össze­gű jára­dé­kot. A vád­lott­nak két­éven­te kel­lett újabb nyi­lat­ko­za­to­kat benyúj­ta­nia. Ő min­den alka­lom­mal elhall­gat­ta, hogy nyug­díj­ban részesül.

2016-ban az önkor­mány­zat egyez­te­tést vég­zett a kor­mány­hi­va­tal nyug­díj­osz­tá­lyá­val és ekkor derült fény a csa­lás­ra. Ezen idő­pon­tig a férfi több mint két­mil­lió forint összeg­ben vette fel jog­ta­la­nul a támogatást.

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lás­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben és fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.