Főoldal » Hírek » Járványhelyzetben is eredményes évet zárt a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség hagyo­má­nyos évér­té­ke­lő érte­kez­le­tét a pan­dé­mia miatt idén sem lehe­tett meg­tar­ta­ni, azon­ban a 2020-as évre vonat­ko­zó tevé­keny­ség összeg­zé­se alap­ján a főügyész­ség a rend­kí­vü­li körül­mé­nyek köze­pet­te is helyt állt.

A tava­lyi évben a világ­jár­vány miatt az ügyé­szi szer­ve­zet­ben is alkal­maz­kod­ni kel­lett a meg­vál­to­zott körül­mé­nyek­hez és a folya­ma­to­san vál­to­zó jog­sza­bá­lyi hát­tér­hez. A mun­ka­vál­la­lók egész­sé­gé­nek és az ügyé­szi szer­ve­zet műkö­dő­ké­pes­sé­gé­nek kul­csa a védel­mi intéz­ke­dé­sek mara­dék­ta­lan betar­tá­sa volt. Emel­lett jelen­tős infor­ma­ti­kai fej­lesz­té­sek tör­tén­tek, ame­lyek az online mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­it biz­to­sít­va hoz­zá­já­rul­tak ahhoz, hogy az ügyész­sé­gi szer­ve­zet idő­sze­rű­en és haté­ko­nyan tel­je­sít­se feladatait.

A bün­te­tő­jo­gi szak­ág mun­ká­já­ban a sajá­tos hely­zet miatt emel­ke­dett a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tok ará­nya, amely az összes vád­eme­lés 69,5%-át tette ki. Ezzel pár­hu­za­mo­san csök­kent a sze­mé­lyes jelen­lé­tet igény­lő bíró­ság elé állí­tá­sos bün­te­tő­el­já­rá­sok ará­nya, ezek a vád­eme­lé­sek 7%-át tet­ték ki, ami meg­ha­lad­ja az orszá­gos, 5%-os átlagot.

Az álta­lá­nos sza­bá­lyok sze­rin­ti vád­eme­lé­sek és a bün­te­té­sek konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó indít­vá­nyok alap­ján a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén 289 vád­lott tett beis­me­rő val­lo­mást, melyek leg­na­gyobb részét elfo­gad­ta a bíró­ság, így már az elő­ké­szí­tő ülé­sen íté­let született.

A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek vád­ered­mé­nyes­sé­ge fel­nőtt­ko­rú­ak ügye­i­ben 99,03%, míg fia­tal­ko­rú ter­hel­tek­nél 98,12% volt.

A köz­jo­gi szak­ág­ban az ügyek leg­na­gyobb részét a sza­bály­sér­té­si elő­ve­ze­tés­sel kap­cso­la­to­san hozott hatá­ro­za­tok alkot­ták. A büntetés-végrehajtási terü­le­ten vég­zett tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti tevé­keny­ség során az ügyé­szek több mint 11000 intéz­ke­dést tettek.

A bün­te­tő­jo­gi és a köz­jo­gi szak­ág együtt­mű­kö­dé­se tavaly is haté­kony volt, kis­ko­rú­ak veszé­lyez­te­tett­sé­ge miatt a bün­te­tő­jo­gi terü­le­ten dol­go­zó kol­lé­gák­tól 170 meg­ke­re­sés érke­zett a köz­jo­gi szakághoz.

Az elmúlt évben csök­kent az ügy­ér­ke­zés, az elin­té­zé­si módok azon­ban az év köz­be­ni új sza­bá­lyok miatt spe­ci­á­li­sab­bá vál­tak, az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ka­tár­sai a jár­vány­hely­zet okoz­ta nehéz­sé­gek során is lel­ki­is­me­re­te­sen, szak­sze­rű­en és haté­ko­nyan lát­ták el fel­ada­ta­i­kat és tet­tek ele­get a hely­zet okoz­ta sajá­tos kihívásoknak.