Főoldal » Hírek » Játékfegyverrel próbált rabolni a férfi - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki játék­pisz­tollyal akart kira­bol­ni egy moson­ma­gyar­óvá­ri lot­tó­zót

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 25 éves férfi 2021 decem­be­ré­ben annyi­ra rossz hely­zet­be került, hogy már az autó­ját sem tudta meg­tan­kol­ni, semmi pénze nem volt. Elke­se­re­dé­sé­ben úgy dön­tött rab­lás­sal sze­rez pénzt. Autó­já­ból magá­hoz vett egy játék­pisz­tolyt és azzal ment be egy lot­tó­zó­ba, úgy, hogy az arcán száj­masz­kot viselt. A férfi a játék­fegy­vert ráfog­ta a bolt­ban egye­dül lévő 45 éves sér­tett­re és a pénzt köve­tel­te. Lai­kus szá­má­ra a játék­pisz­toly éles lőfegy­ver­nek tűn­he­tett.

Az eladó ennek elle­né­re nem ijedt meg, hanem távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel a táma­dót, és meg­pró­bál­ta ellök­ni. A ter­helt sem enge­dett, végül ő lökte el a sér­tet­tet, aki segít­sé­gért kia­bált. Ekkor lépett be két sze­mély az üzlet­be, és ettől a vád­lott végül elme­ne­kült, anél­kül, hogy bár­mit meg­szer­zett volna.

A bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszab­ha­tó. Az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett arra, hogy a vád­lot­tat köte­lez­ze a bíró­ság a közel 1,5 mil­lió forin­tos bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re, mely magá­ban fog­lal­ja a gene­ti­kai szak­ér­tő díját is.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, míg az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.