Főoldal » Archív » Játszótéren akart rabolni - vádat emeltek ellene

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás kísér­le­te miatt vádat emelt egy 39 éves fér­fi­vel szem­ben, aki idén augusz­tus 9-én fényes nap­pal Kis­kun­ha­las egyik ját­szó­te­rén ököl­lel támadt egy nőre, aki­től pénzt és ciga­ret­tát köve­telt.

A 39 éves férfi 2019. augusz­tus 9-én, dél­után 2 óra­kor, Kis­kun­ha­las köz­pont­já­ban, a ját­szó­tér egyik pad­ján ülő és éppen tele­fo­ná­ló nőhöz lépett, majd min­den előz­mény nél­kül a jobb halán­té­kán ököl­lel meg­ütöt­te. Az ittas férfi eköz­ben kia­bál­va pénzt és ciga­ret­tát köve­telt 60 éves áldo­za­tá­tól.

A várat­lan táma­dás hatá­sá­ra a sér­tett kia­bál­ni, sikí­ta­ni kez­dett, mire a vád­lott köze­lebb lépett, áldo­za­ta vál­lát meg­ra­gad­ta, rán­gat­ni kezd­te és ordí­toz­va fel­szó­lí­tot­ta, hogy magya­rul beszél­jen, ne néme­tül. A táma­dás miatt a nő szem­üve­ge is meg­ron­gá­ló­dott. Végül a rabló a sér­tet­tet elen­ged­te és a park távo­labb részé­be ment, ahon­nan a rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták. A sér­tett ellen­ál­lá­sá­nak köszön­he­tő­en a férfi nem jutott kész­pénz­hez.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.