Főoldal » Hírek » Jegyautomatát rongált meg a dühös fiatalkorú férfi – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A ron­gá­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki más­fél mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott a jegy­au­to­ma­tá­ban, mert az rosszul adott vissza a pén­zé­ből.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú férfi egy tata­bá­nyai busz­meg­ál­ló­ban, 2019. decem­ber 1-én, 20 óra 30 perc körül, a jegy­ér­té­ke­sí­tő auto­ma­tá­ból havi bér­le­tet vásá­rolt. Az auto­ma­ta  a bér­le­tért 6.500,-Ft helyett 7.500,-Ft-ot szá­molt fel és vissza­já­ró­ként 2.500,-Ft-ot tün­te­tett fel, azon­ban tény­le­ge­sen mind­össze­sen 500,-Ft vissza­já­rót adott ki.

A férfi emi­att dühös lett, az auto­ma­tá­ba több­ször bele­rú­gott, az egyik rúgás követ­kez­té­ben az auto­ma­ta pénzt adott ki. A kiadott pénz­összeg nem volt elég­sé­ges, ezért a férfi ismét több­ször az auto­ma­tá­ba rúgott és ököl­lel annak kijel­ző­jét is meg­ütöt­te.

Az elkö­ve­tő erő­sza­kos mag­tar­ta­tá­sa követ­kez­té­ben az auto­ma­tá­ban 1.552.626,-Ft össze­gű kár kelet­ke­zett.

A tata­bá­nyai rend­őr­ség nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy a sér­tett kárát térít­se meg.