Főoldal » Archív » Jelentős mennyiségű kábítószerrel bukott le - letartóztatási indítvány

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek fóti ott­ho­ná­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert és lőfegy­vert fog­lal­tak le.

A fér­fi­val más üggyel össze­füg­gés­ben kezd­tek intéz­ked­ni a rend­őrök, akik annak során fóti házá­ban kuta­tást foly­tat­tak le.

A kuta­tás ered­mé­nye­ként több­fé­le, össze­sen több, mint 16 kg kábí­tó­szer­gya­nús anya­got, lőfegy­vert, lőszert, vala­mint több tíz­mil­lió forint­nyi kész­pénzt és érté­ket fog­lal­tak le.

A fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a rendőrség.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­szök­ne illet­ve, hogy befo­lyá­sol­ná az ügy­ben még kihall­ga­tan­dó sze­mé­lye­ket, továb­bá fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.