Főoldal » Archív » Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett a három férfi egy fesztiválon- vádemelés- A Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik 2019. júli­us 28-án, egy Fejér megyei fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tot­tak maguk­nál azért, hogy azt érté­ke­sít­sék.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lot­tak isme­ret­len for­rás­ból külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­szert sze­rez­tek meg azért, hogy a fesz­ti­vá­lon azzal keres­ked­je­nek. A vád­lot­tak egyi­ke a kábí­tó­szert a ren­dez­vény meg­nyi­tá­sát meg­elő­ző­en a hely­szín­re szál­lí­tot­ta, így elke­rül­ték a belép­te­tés során elvég­zett ellen­őr­zést. A ren­dez­vé­nyen az egyik vád­lott figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta két társa tevé­keny­sé­gét, akik az előre, rész­ben kipor­ci­ó­zott kábí­tó­szert maguk­hoz vet­ték és a sát­rak­nál meg­vé­tel­re kínál­ták. A hely­szí­nen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök fel­fi­gyel­tek a vád­lot­tak tevé­keny­sé­gé­re, őket iga­zol­ta­tás alá von­ták és tőlük a hely­szín­re vitt jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert lefog­lal­ták.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, a letar­tóz­ta­tá­suk első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig való fenn­tar­tá­sát, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szer elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.