Főoldal » Archív » Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett a holland férfi – vádemelés

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a hol­land fér­fi­val szem­ben, aki 2019. júli­us 28-án, egy Fejér megyei fesz­ti­vá­lon jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tott magá­nál azért, hogy azt értékesítse. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a vád­lott azért érke­zett a Fejér megyei fesz­ti­vál­ra, hogy ott kábí­tó­szer­rel keres­ked­jen. A férfi isme­ret­len sze­mély­től külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket szer­zett meg, ame­lye­ket a ruhá­za­tá­ban, illet­ve az övtás­ká­já­ban tar­tott, és eladás­ra kínál­ta a fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek. A vád­lott több sátor­hoz és lakó­ko­csi­hoz is oda ment, ami­kor fel­fi­gyelt rá a közel­ben szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő biz­ton­sá­gi őr. A vád­lott ezt ész­re­vet­te, mene­kül­ni pró­bált, azon­ban a biz­ton­sá­gi őr fel­tar­tóz­tat­ta. A férfi ruhá­za­tá­ból és övtás­ká­já­ból jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, annak cso­ma­go­lá­sá­hoz hasz­nált műanyag tasa­ko­kat, és alu­fó­lia teker­cse­ket fog­lal­tak le. 

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, kiuta­sí­tást, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szer és az érté­ke­sí­tés­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sát indítványozta.