Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Jelentős pénzt sikkasztott a közös képviselő - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki vissza­élt a rábí­zott pénzekkel.

A vád sze­rint a vád­lott 2016 év és 2020 szep­tem­be­re között egy cég alkal­ma­zott­ja­ként Haj­dú­ná­nás terü­le­tén külön­bö­ző tár­sas­há­zak közös kép­vi­se­le­tét látta el. Fel­ada­ta volt töb­bek között a tár­sas­há­zak ügye­i­nek inté­zé­se és a köz­üze­mi szám­lák ren­de­zé­se, így a tár­sas­há­zak bank­szám­lái felett is ren­del­ke­zé­si jog­gal bírt.

A nő úgy tett szert rend­sze­res haszon­ra, hogy 2016 októ­be­re és 2020 szep­tem­be­re között nyolc álta­la kép­vi­selt tár­sas­ház­nak a közös költ­sé­gek keze­lé­sé­re lét­re­ho­zott bank­szám­lá­já­ról külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket utalt át a nevén lévő bank­szám­lá­i­ra és azo­kat saját cél­ja­i­ra fordította.

Az elkö­ve­tő ezzel a mód­szer­rel a sér­tet­tek­nek több, mint 21 mil­lió forint kárt okozott.

A Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a kárt a vád­lott kisebb rész­ben önként meg­té­rí­tet­te, közel két­mil­lió forin­tot vissza­utal­ta az egyik tár­sas­ház bankszámlájára.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te és a sik­kasz­tás eny­héb­ben minő­sü­lő ese­tei miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és a közös kép­vi­se­lői tevé­keny­ség­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a meg nem térült kár ere­jé­ig ren­del­jen el vele szem­ben vagyonelkobzást.