Főoldal » Hírek » Megölték az idős sértettet - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azok­kal az elkö­ve­tők­kel szem­ben, akik elvet­ték egy idős sér­tett nyug­dí­ját, róla azon­ban nem gon­dos­kod­tak. A sér­tett később az elhú­zó­dó ellá­tat­lan­sá­ga miatt meghalt. 

A Pest Megyei Főügyész­ség három sze­mély ellen emelt vádat, nye­re­ség­vágy­ból, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál, fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2021. év szep­tem­be­ré­ben kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a három elkö­ve­tőt gon­dat­lan ember­ölés vét­sé­ge, vala­mint csa­lás bűn­tet­te miatt vonta fele­lős­ség­re és velük szem­ben 3, vala­mint 2 év és 8 hónap bör­tön­bün­te­tést, vala­mint 4, illet­ve 3 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tést sza­bott ki.

A három elkö­ve­tő – két egy­más­sal élet­tár­si kap­cso­lat­ban lévő férfi, vala­mint egy nő – a 69 éves sér­tet­tel közös albér­let­ben lakott koráb­ban Buda­pes­ten. Meg­él­he­té­sü­ket rész­ben a sér­tet­től elvett bank­kár­tyá­ra érke­ző nyug­díj csa­lárd meg­szer­zé­sé­ből fedez­ték. Az albér­le­ti kap­cso­lat azon­ban egy idő után meg­sza­kadt, a sér­tett haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, haj­lék­ta­lan szál­lón lakott, illet­ve szá­mos beteg­sé­ge okán a Sza­bolcs utcai haj­lék­ta­lan kór­ház­ban kezel­ték. A három vád­lott - annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett nyug­dí­ját tovább­ra is meg­sze­rez­zék - a sér­tet­tet meg­té­vesz­tés­sel Szent­már­ton­kát­ára, egy kül­té­ri tanyá­ra vit­ték. Itt azon­ban ellá­tá­sá­ról nem gon­dos­kod­tak, folya­ma­to­san romló egész­ség­ügyi álla­po­ta elle­né­re orvo­si segít­ség­nyúj­tást nem kér­tek a részé­re. A sér­tett az elhú­zó­dó ellá­tat­lan­sá­ga miatt meg­halt. Ezt ész­lel­ve a toló­ko­csi­ban lévő sér­tet­tet egy köze­li erdő­be kitol­ták, ahol a holt­tes­tét egy arra járó sze­mély talál­ta meg.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész mind­há­rom vád­lott ter­hé­re a vád sze­rin­ti ember­ölés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, jelen­tős tar­tam­ban súlyo­sí­tott sza­bad­ság­vesz­tés és hosszabb idejű mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett, ame­lyet a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a közel­múlt­ban benyúj­tott indít­vá­nyá­ban fenntartott.

A kihir­de­tett hatá­ro­za­tot a két férfi elkö­ve­tő és védő­ik tudo­má­sul vet­ték, női tár­suk és védő­je azon­ban elté­rő minő­sí­tés alkal­ma­zá­sá­ért és eny­hí­tés cél­já­ból fel­leb­be­zett. A másod­fo­kú eljá­rás a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lán foly­ta­tó­dik a vád­lot­tak az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en sza­bad­láb­ra kerültek.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/egy-erdoben-hagytak-a-toloszekben-ulo-idos-ember-holttestet/