Főoldal » Hírek » Jóban-rosszban együtt volt a szerelmespár-vádemelés csalás miatt- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tatai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik meg­él­he­té­sü­ket úgy fedez­ték, hogy egy­részt bérelt autó­kat érté­ke­sí­tet­tek, más­részt az igény­be vett szál­lás­he­lyek­ről fize­tés nél­kül távoztak.

A vád­irat sze­rint a sze­rel­mes­pár mun­ka­nél­kü­li és jöve­de­lem nél­kü­li volt, ezért meg­be­szél­ték, hogy azért bérel­nek ki sze­mély­gép­ko­csi­kat, hogy érté­ke­sít­sék. Össze­sen öt bérelt sze­mély­gép­ko­csit érté­ke­sí­tet­tek a bér­lést köve­tő néhány napon belül, az ügy­le­tek­hez hamis adás­vé­te­li szer­ző­dé­se­ket készí­tet­tek, eladó­ként álta­lá­ban a bér­be­adó­kat tün­tet­ték fel.

A 2018. decem­ber 20-án Deb­re­cen­ben bérelt 632.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit 200.000 Ft-ért Győr­ben, a 2018. decem­ber 28-án Győr­ben bérelt 357.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Buda­pes­ten 70.000 Ft-ért, a 2019. janu­ár 6-án Buda­pes­ten bérelt 817.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Tatán 310.000 Ft –ért, a 2019. janu­ár 09-én bérelt 665.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit Mis­kol­con 240.000 Ft-ért adták el. Egy­szer a férfi egye­dül vette bérbe Móron 2019. janu­ár 5-én a 260.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit, ame­lyet Tatán 150.000 Ft-ért adott el. Az így érté­ke­sí­tett gép­ko­csi­kat a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, és a sér­tet­tek­nek kiadta.

Az elkö­ve­tők 2018. decem­ber 28-2019. feb­ru­ár 14-e között össze­sen öt szál­lás­he­lyen száll­tak meg, néhány nap után e helyek­ről fize­tés nél­kül távoz­tak. Egy váci hotel­nek 259.450 Ft., egy komá­ro­mi hotel­nek 128.000 Ft., egy mogyo­rós­bá­nyai pan­zi­ó­nak 170.740 Ft., egy táti hotel­nek 200.185 Ft., egy jász­apá­ti hotel­nek 162.450 Ft. kárt okoztak.

A Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 560.000 Ft. vagyon­el­kob­zás­ra, a nőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és 410.000 Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, egy­ide­jű­leg a nő párt­fo­gó fel­ügye­le­tét ren­del­je el.