Főoldal » Hírek » Jogerős a korrupt vizsgáztató büntetőügye - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Jog­erős íté­let szü­le­tett a kor­rupt vizs­gáz­ta­tó ügyé­ben. Egy - OKJ-s szak­ké­pe­sí­tés­hez kap­cso­ló­dó vizs­ga­bi­zott­sá­gi elnö­ki tisz­tet betöl­tő - nő 2013-ban, Zug­ló­ban meg­ke­re­sett egy vegyes­ke­res­ke­dést üze­mel­te­tő fér­fit, aki­ről tudta, hogy a bolt üze­mel­te­tés­hez szük­sé­ges eladói képe­sí­tés­sel nem bír. Fel­aján­lot­ta, hogy pén­zért sze­rez képe­sí­tést iga­zo­ló bizo­nyít­ványt. A férfi az aján­la­tot elfogadta. 

Ezután egy isme­ret­len sze­mély a keres­ke­del­mi záró­vizs­gán a vesz­te­ge­tő férfi helyett - annak sze­mé­lyi okmá­nya­it fel­hasz­nál­va - levizs­gá­zott. A nő az OKJ-s tan­fo­lyam elvég­zé­sét iga­zo­ló bizo­nyít­ványt kiál­lí­tot­ta, majd azt a sze­mé­lyi okira­tok­kal együtt 160.000 forint kész­pénz egy­ide­jű átvé­te­lé­vel a vegyes­ke­res­ke­dést üze­mel­te­tő tár­sá­nak átadta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék - a hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt foly­ta­tott eljá­rás meg­szün­te­té­se mel­lett - a vesz­te­ge­tő fér­fit bűnös­nek mond­ta ki fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett, köz­fel­ada­ti hely­zet­tel vissza­élés bűn­tet­té­ben, vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­ben és fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­ben, és 30.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Tár­sát köz­fel­ada­ti hely­zet­tel vissza­élés bűn­tet­te, vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt 2 év - vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. Emel­lett örök­re eltil­tot­ta a vizs­gáz­ta­tói fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól és 160.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re elté­rő jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sabb bün­te­té­sek kisza­bá­sért, míg a véde­lem rész­ben fel­men­té­sért, téves jogi minő­sí­té­sért, továb­bá eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, misze­rint a vizs­ga­bi­zott­ság elnö­ke­ként eljá­ró nő hiva­ta­los sze­mély volt, továb­bá szab­jon ki súlyo­sabb bün­te­tést. A nő a szak­mi­nisz­ter fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján köz­ha­tal­mi fel­ada­tot látott el, így hiva­ta­los sze­mély­ként kért és kapott vesz­te­ge­té­si pénzt, illet­ve hami­sí­tott közokiratot. 

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2021 októ­be­ré­ben az üze­mel­tet bűn­cse­lek­mé­nye­it hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek és bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek, míg a nő – mint hiva­ta­los sze­mély – bűn­cse­lek­mé­nye­it hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek és közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek minő­sí­tet­te. A bíró­ság a férfi pénz­bün­te­té­sét 100.000 forint­ra súlyo­sí­tot­ta. A bíró­ság a nőt 5 évre til­tot­ta el a vizs­gáz­ta­tói foglalkozástól. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/penzert-arulta-a-szakkepesitest