Főoldal » Hírek » Jogerős fegyházbüntetésre ítélték a verekedő hajléktalant - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét annak az erő­sza­kos zalai fér­fi­nak az ügyé­ben, aki élet­tár­sát élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta, vala­mint isme­rő­se­it és egyik roko­nát is megverte.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa Zala megyé­ben haj­lék­ta­lan, ván­dor­ló, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. 2019 már­ci­u­sá­ban a pár és a vád­lott nagy­báty­ja egy zalai tele­pü­lé­sen együtt ita­loz­tak, köz­ben a vád­lott és roko­na között szó­vál­tás ala­kult ki. A vesze­ke­dés során a vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd meg­rúg­ta roko­nát, akit súlyos sérü­lé­sek­kel kór­ház­ba kel­lett szál­lí­ta­ni. A vád­lot­tat a jár­őrök kihall­ga­tás cél­já­ból a helyi rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra vit­ték, ahon­nan még aznap sza­ba­don bocsá­tot­ták. Haza­tér­ve élet­tár­sá­val vesze­ked­ni kez­dett, a sér­tet­tet egyre indu­la­to­sab­ban ököl­lel és egy lapát nye­lé­vel bán­tal­maz­ta, a sér­tet­ten utóbb élet­men­tő műté­tet kel­lett végrehajtani.

Néhány hónap­pal később a pár egy zala­eger­sze­gi elha­gyott gyár­épü­let­ben több isme­rős­sel együtt ita­lo­zott. Ennek során a vád­lott fél­té­keny­ség­ből az egyik isme­rős­re, majd az annak segí­té­sé­re siető két tár­sá­ra támadt, és meg­ütöt­te a sér­tet­te­ket. Az isme­rős a vád­lot­ti bán­tal­ma­zás foly­tán állkapocs-csonttörést szenvedett.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért hal­ma­za­ti bün­te­té­sül – mint több­szö­rös vissza­esőt – kilenc év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen vád­lott és védő­je rész­fel­men­tés és eny­hí­tés végett ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nya az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra irányult.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon tar­tott nyil­vá­nos ülé­sen hozott jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét helybenhagyta.