Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a baranyai kábítószer-kereskedő ügyében – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta azon vád­lott első­fo­kon kisza­bott bün­te­té­sét, aki jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel kereskedett.

A bara­nyai vád­lott a 2019. decem­be­ré­től mint­egy két éven át az inter­ne­ten keresz­tül kül­föld­ről rend­sze­re­sen ren­delt kábí­tó­szert, amely­nek vétel­árát krip­to­va­lu­tá­ban fizet­te ki. A meg­ren­delt anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­gok pos­tai úton érkez­tek a vád­lott bérelt laká­sá­ra. A kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­se cél­já­ból az ügy­fe­lek­kel egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon tar­tott kapcsolatot.

A nyo­mo­zó ható­ság 2021. decem­be­ré­ben a pos­tai cso­mag­köz­pont­ban, vala­mint 2022. janu­ár­já­ban a vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során továb­bi, érté­ke­sí­tés­re szánt, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lalt le.

A Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re for­ga­lom­ba hoza­tal­lal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, vala­mint – egy vele szem­ben koráb­ban hozott íté­let pró­bá­ra bocsá­tást kimon­dó ren­del­ke­zé­sé­nek hatá­lyon kívül helye­zé­se foly­tán – garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek. A bíró­ság az elkö­ve­tőt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, a vád­lott és védő­je eny­hí­tés, illet­ve fel­men­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban - az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sá­val - a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bűn­cse­lek­ményt az íté­lő­táb­la keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek minősítse.

A Pécsi Íté­lő­táb­la jog­erős íté­le­té­vel a vád­lott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en minő­sí­tet­te, és az első­fo­kon kisza­bott fegy­ház­bün­te­tést helybenhagyta.