Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a börtönből szabadult riválisát megkéselő férfi ügyében - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jog­erő­re emel­ke­dett annak a Nóg­rád megyei fér­fi­nak az íté­le­te, aki­vel szem­ben a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés kísér­le­te miatt emelt vádat, mivel saját házá­ban hasba szúr­ta élet­tár­sa fris­sen sza­ba­dult férjét.

A vád­lott 2019-ben egy olyan nővel léte­sí­tett élet­tár­si kap­cso­la­tot, aki­nek a férje jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltötte.

A férj a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en meg­lá­to­gat­ta őket sal­gó­tar­já­ni ott­ho­nuk­ban, ahol hár­mas­ban ita­loz­tak és beszél­get­tek. Éjfél körül a házi­gaz­da fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy men­jen haza, azon­ban ő kije­len­tet­te, hogy mind­ad­dig nem megy el, amíg erre a fele­sé­ge nem kéri.

Emi­att vita ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a házi­gaz­da ajtót muta­tott a láto­ga­tó­nak, ami­kor a férfi az ajtó irá­nyá­ba indult, a vád­lott fel­ka­pott egy 19 cm pen­gé­jű kést, és hasba szúr­ta őt.

A vérző sér­tett beme­ne­kült a ház egyik szo­bá­já­ba, ahon­nan több­szö­ri fel­szó­lí­tás­ra sem jött ki, ezért a vád­lott dühé­ben betör­te az ajtó üve­gét is, mire a sér­tett kime­rész­ke­dett. A vád­lott és élet­tár­sa látva, hogy a sér­tett erő­sen vér­zik, ekkor már igye­ke­zett elál­lí­ta­ni a vér­zést és segít­sé­get hív­tak hozzá.

Bár a vád­lott a kés pen­gé­jét tel­jes egé­szé­ben bele­szúr­ta a sér­tett hasá­ba, a férfi a vélet­len­nek köszön­he­tő­en csak könnyű sérü­lést szen­ve­dett. Amennyi­ben azon­ban a szú­rás merő­le­ge­seb­ben érte volna a tes­tét, akár halá­los sérü­lés is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2020 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű férfi ellen. A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tat – a jár­vány­hely­zet­re is tekin­tet­tel – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te elkö­ve­té­se miatt mond­ta ki bűnös­nek, és őt két év, vég­re­haj­tá­sá­ban négy évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint köte­lez­te a 92.084 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

Az íté­let jogerős.