Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Jogerős ítélet a hajléktalant bántalmazó férfiak ügyében – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve – súlyo­sí­tot­ta azon vád­lot­tak egyi­ké­nek bün­te­té­sét, akik meg­ver­ték és meg­ké­sel­ték áldozatukat.

A Tolna megyé­ben élő két vád­lott 2020. szep­tem­ber 2-án, este, egy négy­fős tár­sa­ság­gal Szek­szár­don sétált és ita­lo­zott. Egyi­kük tár­sa­i­val közöl­te, hogy a város­ban ismer egy haj­lék­ta­lan fér­fit, aki­vel egy koráb­bi sérel­mét el akar­ja ren­dez­ni. A tár­sa­ság egyik tagja ismer­te a férfi tar­tóz­ko­dá­si helyét, így elin­dul­tak a sér­tett lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló sátor­hoz. A hely­szín­re érve az egyik vád­lott a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, majd társa kés­sel mint­egy hat alka­lom­mal meg­szúr­ta. A szú­rás követ­kez­mé­nye­ként az élet­ve­szé­lyes álla­pot elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek köszönhető.

Az első­fo­kú bíró­ság a 2023. feb­ru­ár­já­ban hozott íté­le­té­vel a kése­lő vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 2 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te. Vere­ke­dő tár­sá­ra garáz­da­ság vét­sé­ge miatt 40 nap elzá­rást sza­bott ki.

Az íté­let ellen az ügyész a vád­lot­tak ter­hé­re fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tart­va arra tett indít­ványt, hogy az íté­lő­táb­la a vád­lot­tak bün­te­té­sét súlyo­sít­sa, illet­ve a vere­ke­dő vád­lott cse­lek­mé­nyét garáz­da­ság vét­sé­ge helyett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te­ként minő­sít­se.  A véde­lem fel­men­té­sért fellebbezett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott hatá­ro­za­tá­val a bíró­ság íté­le­tét akként vál­toz­tat­ta meg, hogy a vád­lot­tak által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­ményt társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek minő­sí­tet­te, és a kése­lő vád­lott tár­sá­nak bün­te­té­sét 1 év sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyosította.