Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Jogerős ítélet a kőbányai futónő támadójának ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint az éjje­li órák­ban támadt egy futó nőre egy férfi; a bíró­ság jog­erő­sen három év hat hónap­ra ítél­te, csök­kent­ve a bün­te­tés tar­ta­mát, az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján azon­ban fog­ház helyett bör­tön foko­za­tot álla­pí­tott meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 37 éves férfi, 2018. októ­ber 14-én az éjje­li órák­ban a X. kerü­let, Jász­be­ré­nyi úton követ­ni kezd­te az arra futó nőt, meg­tá­mad­ta és sze­xu­á­li­san bántalmazta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon. A bíró­ság vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a vád­lot­tat, és őt hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – figye­lem­mel az úgy­ne­ve­zett abor­tív pato­ló­gi­ás részeg­ség­re is – négy év hat hónap fog­ház­bün­te­tés­re, vala­mint öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be a sza­bad­ság­vesz­tés súlyo­sí­tá­sa és bör­tön foko­zat meg­ál­la­pí­tá­sa iránt, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért jelen­tett  be jogorvoslatot.

A másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zést fenntartotta.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a két­irá­nyú fel­leb­be­zé­sek alap­ján eljár­va a bün­te­tést három év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra eny­hí­tet­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­si fok­oko­za­tát azon­ban az ügyé­szi fel­leb­be­zés­nek meg­fe­le­lő­en bör­tön foko­zat­ra súlyosította.