Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Jogerős ítélet a Parlamenten kívüli párt elnöke által elkövetett költségvetési csalás ügyében

Közel 20 mil­lió forin­tot kísé­relt meg iga­zol­ni fik­tív szám­lák­kal, a kerü­le­ti ügyész­ség ered­mé­nyes vád­eme­lé­se foly­tán jog­erő­sen elítélték.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy 37 éves férfi az ala­pí­tá­sá­tól, 2014. janu­ár 7-étől elnö­ke volt egy poli­ti­kai párt­nak. A párt a Par­la­ment­be jutás­hoz szük­sé­ges küszö­böt nem érte el, a válasz­tás­ra a Magyar Állam­kincs­tár­tól 149 mil­lió forint támo­ga­tást kapott. Az elnök ebből az összeg­ből közel 20 mil­lió forint­tal nem tudott elszá­mol­ni, ezért egy kül­föl­di cég nevé­ben kiál­lí­tott, fik­tív szám­lá­kat állí­tott be a párt köny­ve­lé­sé­be, és az Álla­mi Szám­ve­vő­szék felé valót­lan nyi­lat­ko­za­tot tett.

A férfi ellen a Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség költ­ség­ve­tés­ből szár­ma­zó pénz­esz­kö­zök­kel kap­cso­lat­ban elő­írt elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt 300.000,- Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te, ame­lyet meg nem fize­té­se ese­tén 300 napi sza­bad­ság­vesz­tés­re kell átváltoztatni.

Az íté­let jogerős.