Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet a verekedő fiatalok ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la – a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve – hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú íté­le­tet azon vád­lot­tak bün­te­tő­ügyé­ben, akik egy vere­ke­dés során súlyo­san bán­tal­maz­ták és kira­bol­ták áldozatukat.

A vád­lot­tak egy Tolna megyei tele­pü­lé­sen élnek, ket­ten közü­lük a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor még fia­tal­ko­rú­ak vol­tak. 2020. augusz­tu­sá­ban egyi­kük ittas álla­pot­ban lévő isme­rő­sé­től pénzt kér­tek, majd miu­tán a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, több­ször ököl­lel meg­ütöt­ték, rug­dos­ták, végül elvet­ték kész­pén­zét, ira­ta­it és mobil­te­le­fon­ját. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lot­ta­kat a 2021. októ­be­ré­ben hozott íté­le­té­vel társ­tet­tes­ként, elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ket­te­jü­ket ezen felül – más alka­lom­mal tanú­sí­tott fenye­ge­tő maga­tar­tá­suk­ra tekin­tet­tel – zak­la­tás vét­sé­gé­ben is marasz­tal­ta. Ezért a nagy­ko­rú vád­lot­ta­kat 6 év, vala­mint 5 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés­re, az elkö­ve­tés­kor fia­tal­ko­rú tár­sa­i­kat 3-3 év javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­re ítélte.

Az íté­let ellen az egyik vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az ügy­ben másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét – a fel­leb­be­ző vád­lott­ra - helybenhagyta.