Főoldal » Hírek » Jogerős ítélet rendőrbántalmazási ügyben

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra gyor­sí­tott eljá­rás­ban három napon belül elítél­ték azt a férfit, aki a Nyír­ség­ben támadt egy rendőrre.

Az ügy előz­mé­nye egy csend­háborí­tás miat­ti rend­őri intéz­ke­dés volt, ame­lyet a beje­len­tő az egyre han­go­sabb, 25-30 fős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csa­lá­di ünnep­ség miatt kért 2020. júli­us 27-én este. Miu­tán a kiér­ke­ző rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták az ünnep­lő­ket a han­gos­ko­dás befe­je­zé­sé­re, távoz­tak.

Ezt köve­tő­en a rend­őrök arról kap­tak beje­len­tést, hogy a csa­lád szá­mos tagja, botok­kal és külön­bö­ző esz­kö­zök­kel fel­sze­rel­kez­ve meg­je­lent a beje­lentő ingat­la­ná­nál azért, hogy elég­té­telt vegye­nek a beje­len­tés miatt.

Miu­tána rend­őrök vissza­tér­tek a hely­szín­re, és meg­kezd­ték a jog­sze­rű intéz­ke­dést, az elkö­ve­tő kia­bál­va meg­in­dult az intéz­ke­dést biz­to­sí­tó rend­őr törzs­zász­lós felé. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi – aki nyug­ta­tót is bevettnem tett ele­get a meg­ál­lás­ra és a kia­bá­lás befe­je­zé­sé­re irá­nyu­ló több­szö­ri rend­őri fel­szó­lí­tásnak, és tovább­ra is be akart avat­koz­ni az intéz­ke­dés­be.

A rend­őr azért, hogy a férfi ne aka­dá­lyoz­za, meg­fog­ta a bal alkar­ját, aki azt a fogás­ból kirán­tot­ta, és meg­lök­te a rend­őrt. A rend­őr újra ráfo­gott a férfi bal kar­já­ra, aki erre a rend­őr felé for­dult és a jobb kezét a feje fölé emel­ve azt ütés­re len­dí­tet­te, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy: „Ki vagy te itt? Mit akarsz, most te is meg­halsz?!” A rend­őr­nek sike­rült az elkö­ve­tőt magá­tól eltol­nia, így az ütés nem érte el.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, aki rész­ben beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt.

A Nyír­bá­to­ri Járás­bí­ró­ság a vád sze­rin­ti tény­ál­lást elfo­gad­va, ma bűnös­nek mond­ta ki a bün­tet­len elő­éle­tű 52 éves elkövetőt hiva­ta­los személy elle­ni erő­szak bűn­tet­té­ben, ezért jog­erő­sen 1 év 6 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tésre ítél­te.