Főoldal » Hírek » Jogerősen börtönbüntetésre ítélték az élettársa halálát okozó asszonyt - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság azon íté­le­tét, mely­ben a vád­lot­tal szem­ben halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra került sor.

A közép­ko­rú, kecs­ke­mé­ti nő 2019-ben Hús­vét­kor egész napos közös ita­lo­zást köve­tő­en, isme­ret­len okból kiala­kult konf­lik­tus során, egy hosszú pen­gé­jű kés­sel com­bon szúr­ta élet­tár­sát, aki a verő­ér sérü­lé­se miatt rövid időn belül elvér­zett. A hely­szín­re érke­ző men­tő­sök már csak a férfi halá­lá­nak beáll­tát tud­ták megállapítani.


A vád­lott nem ismer­te be cse­lek­mé­nye elkö­ve­té­sét, ő és védő­je fel­leb­be­zés­sel éltek az első­fo­kú íté­let ellen, azon­ban a másod­fo­kú eljá­rás­ban, egyet­ért­ve a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val, a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben hagy­ta az első­fo­kú bíró­ság ítéletét.