Főoldal » Hírek » Jogerősen elítélték a sikkasztót

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­leb­be­zé­se alap­ján 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­re súlyo­sí­tot­ta a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la annak a rak­tá­ros­ként dol­go­zó nőnek a bün­te­té­sét, aki 2015 októ­be­re és 2016 már­ci­u­sa között az Ország­gyű­lés Hiva­ta­lá­ból, és a Kép­vi­se­lői Iro­da­ház épü­le­té­ből közel 14 mil­lió forint érték­ben vitt el szá­mí­tás­tech­ni­kai eszközöket.

A  szá­mí­tó­gé­pe­ket, moni­to­ro­kat - ese­ten­ként - a nő ország­gyű­lé­si őrként dol­go­zó élet­tár­sa segí­tett kivin­ni a Par­la­ment­ből. Az esz­kö­zö­ket a rak­tá­ros­nő rész­ben egy orgaz­da test­vér­pár­nak, rész­ben isme­ret­len sze­mé­lyek­nek adta el, a hiány lep­le­zé­se cél­já­ból pedig az esz­köz­igény­lés­sel kap­cso­la­tos okira­to­kat meghamisította.

A nyo­mo­zás során a végső vevők egy részét sike­rült azo­no­sí­ta­ni, így már a vád­eme­lés előtt az oko­zott kár fele a szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök lefog­la­lá­sá­val megtérült.

A volt ország­gyű­lé­si őrt jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re és lefo­ko­zás­ra, az egyik orgaz­dát ugyan­csak fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, míg test­vé­rét pénz­bün­te­tés­re ítélték.

A rak­tá­ros­nak és élet­tár­sá­nak kár­té­rí­tést kell fizet­nie, az orgaz­dák­kal szem­ben a bíró­ság vagyon­el­kob­zást ren­delt el.