Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Jogerősen három év börtönt kapott a rabló- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság jog­erő­sen 3 év bör­tön­re ítél­te az úton­ál­ló módon elkö­ve­tett rab­lás 20 éves tettesét.

A mun­ka­nél­kü­li, csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lott, aki rend­sze­re­sen fogyaszt alko­holt és bódí­tó hatá­sú sze­re­ket is, 2018. decem­ber 29-én dél­után Sal­gó­tar­ján egyik kocs­má­já­ban tar­tóz­ko­dott, ahol ott volt a sér­tett is.

Ami­kor az ittas álla­pot­ban lévő sér­tett elin­dult haza­fe­lé, a vád­lott utána ment és a köze­li busz­meg­ál­ló mögöt­ti sövé­nyes terü­le­ten erő­szak­kal, nagy erő­vel meg­lök­te őt azért, hogy a pénz­tár­cá­ját elvegye.

A sér­tett a nagy erejű lökés hatá­sá­ra térd­re esett, ekkor a vád­lott a hátsó zse­bé­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a pénz­tár­cá­ját, az abban lévő 150.000 forint kész­pénz­zel és a sér­tett nevé­re kiál­lí­tott okmá­nyok­kal együtt, majd elsza­ladt a hely­szín­ről. A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott 151.000 forint kár azóta sem térült meg.

Az ügyész­ség rab­lás és köz­ok­irat­tal vissza­élés miatt emelt vádat a bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal férfi ellen.

A vád­lott a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tett, lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, így a bíró­ság­nak nem kel­lett lefoly­tat­ni a bizo­nyí­tá­si eljá­rást. A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyész által tett mér­té­kes indít­vánnyal egye­ző­en 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit, és 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint köte­lez­te arra, hogy az oko­zott kárt a sér­tett­nek fizes­se meg.

Az íté­le­tet a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.