Főoldal » Hírek » Jogerősen pénzbüntetésre ítélték az egykori Állami Egészségügyi Központ korábbi főigazgatóját - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Befe­je­ző­dött az eljá­rás és jog­erő­sen pénz­bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság az egy­ko­ri Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont koráb­bi főigazgatóját.

A Buda­pes­ti V. és XIII. kerü­le­ti Ügyész­ség 2013. év őszén emelt vádat az Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont – jelen­leg Hon­véd Kór­ház – volt főigaz­ga­tó­ja, egy egy­ko­ri határ­őr tábor­nok és két társa ellen, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt.

Az első­fo­kú Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság 2019. ápri­lis 24-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a három vád­lot­tat az elle­nük emelt tör­vé­nyes vád alól felmentette.

Az ügyész fel­leb­be­zé­sét köve­tő­en a másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Tör­vény­szék az egy­ko­ri főigaz­ga­tó I. rendű vád­lot­tat, vala­mint az egyik bel­gyó­gyá­sza­ti osz­tály volt főor­vo­sát, a III. rendű vád­lot­tat – utób­bit mint bűn­se­gé­det – bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben, ame­lyért a volt főigaz­ga­tót 400 napi tétel, napi téte­len­ként 1.000 forint míg a volt főor­vost 200 napi tétel, napi téte­len­ként 1.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az I. rendű vád­lott, mint az egész­ség­ügyi intéz­mény főigaz­ga­tó­ja 2008 feb­ru­ár­já­ban jog­el­le­ne­sen, szín­lelt fog­lal­koz­ta­tás­ként osz­tály­ve­ze­tő főor­vo­si beosz­tás­ba nevez­te ki köz­al­kal­ma­zott­ként a III. rendű vád­lot­tat, aki azon­ban a kine­ve­zé­sé­vel érin­tett osz­tály veze­té­se helyett való­já­ban a főigaz­ga­tó helyet­tes hatás­kö­ré­be tar­to­zó stra­té­gi­ai és tudo­má­nyos fej­lesz­té­si fel­ada­tok ellá­tá­sát végez­te. Ezért 2008 feb­ru­ár­ja és októ­be­re közöt­ti idő­ben 2.000.000 forin­tot meg­ha­la­dó, mun­ka­bér for­má­já­ban jut­ta­tott díja­zás­ban része­sült, miköz­ben osz­tály­ve­ze­tő főor­vo­si fel­ada­ta­it nem teljesítette.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a napok­ban kihir­de­tett és jog­erős har­mad­fo­kú íté­le­té­vel a volt orvos tábor­nok I. rendű vád­lot­tat 300 napi tétel, napi téte­len­ként 1.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A kór­ház egy­ko­ri osz­tály­ve­ze­tő főor­vo­sa­ként dol­go­zó III. rendű vád­lott­nál meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem köve­tett el bűn­cse­lek­ményt, ezért a bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­té­nek vádja alól felmentette.

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvas­ha­tó­ak: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-fellebbezett-az-allami-egeszsegugyi-kozpont-egykori-vezetojet-hutlen-kezeles-buntettenek-vadja-alol-felmento-itelettel-szemben/ https://ugyeszseg.hu/sulyosabb-buntetesek-kiszabasat-kezdemenyezi-az-ugyeszseg-a-az-egykori-allami-egeszsegugyi-kozpont-volt-foigazgatoja-es-tarsai-ellen-indult-buntetougyben-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtoko/