Főoldal » Hírek » Súlyosabb büntetések kiszabását kezdeményezi az ügyészség a az egykori Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatója és társai ellen indult büntetőügyben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 2013 őszén emelt vádat az Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont – jelen­leg Hon­véd­kór­ház – volt főigaz­ga­tó­ja, egy egy­ko­ri határ­őr tábor­nok és két társa ellen, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt.

Az első fokon eljárt Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a meg­is­mé­telt eljá­rás­ban hozott, 2019. ápri­lis 24-én kihir­de­tett, első­fo­kú íté­le­té­vel a három vád­lot­tat az elle­nük emelt vád alól fel­men­tet­te. Az ügyész fel­leb­be­zé­sét köve­tő­en másod­fo­kon eljárt Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. októ­ber 9-én hozott íté­le­té­vel az egy­ko­ri főigaz­ga­tó első rendű vád­lot­tat, vala­mint az egyik bel­gyó­gyá­sza­ti osz­tály volt főor­vo­sát, a har­mad rendű vád­lot­tat – utób­bit mint bűn­se­gé­det – bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben, ame­lyért a volt főigaz­ga­tót 400 napi, napi téte­len­ként 1.000.-Ft, míg a volt főor­vost 200 napi, napi téte­len­ként 1.000.-Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint az első rendű vád­lott, mint az egész­ség­ügyi intéz­mény főigaz­ga­tó­ja, 2008 feb­ru­ár­já­ban jog­el­le­ne­sen, szín­lelt fog­lal­koz­ta­tás­ként osz­tály­ve­ze­tő főor­vo­si beosz­tás­ba nevez­te ki köz­al­kal­ma­zott­ként a har­mad rendű vád­lot­tat, aki­nek azon­ban a főigazgató-helyettes hatás­kö­ré­be tar­to­zó stra­té­gi­ai és tudo­má­nyos fej­lesz­té­si fel­ada­tok ellá­tá­sa lett volna a fel­ada­ta. Ezért 2008 feb­ru­ár­ja és októ­be­re között 2.000.000.-Ft-ot meg­ha­la­dó, mun­ka­bér for­má­já­ban jut­ta­tott díja­zás­ban része­sült, miköz­ben a kine­ve­zé­si okmá­nyá­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta­it nem teljesítette.

Az egy­ko­ri főigaz­ga­tó 2007-ben egy külső vál­lal­ko­zást bízott meg az egész­ség­ügyi intéz­mény sze­mé­lyi állo­má­nyá­val kap­cso­la­tos bér- és pót­lék­dí­jak kifi­ze­té­sé­nek szak­ér­tői felül­vizs­gá­la­tá­ra, a gazdálkodás-fejlesztés felül­vizs­gá­la­tá­ra, hol­ott e fel­ada­to­kat az Álla­mi Egész­ség­ügyi Köz­pont gaz­da­sá­gi igaz­ga­tó­ja, szer­ve­ze­ti egy­sé­gei és a Hon­vé­del­mi Minisz­té­ri­um hon­vé­del­mi szer­vek gaz­dál­ko­dá­sát támo­ga­tó szer­ve­ze­ti egy­sé­gei is végre tud­ták volna haj­ta­ni. A külső vál­lal­ko­zás a szer­ző­dés­ben meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­to­kat mara­dék­ta­la­nul nem tel­je­sí­tet­te, ennek elle­né­re 3.600.000.-Ft jogo­su­lat­lan kifi­ze­té­se iránt intéz­ke­dett az első rendű vádlott.

A másod­fo­kú íté­let ellen az ügyész a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa végett, az egy­ko­ri főigaz­ga­tó­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg a volt főor­vos­sal szem­ben fel­emelt össze­gű pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a napok­ban a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz továb­bí­tott indít­vá­nyá­ban fenn­tar­tott. A védők a nem jog­erő­sen elítélt két vád­lott fel­men­té­se érde­ké­ben éltek fel­leb­be­zé­si joguk­kal, a bün­te­tő­el­já­rás har­mad­fo­kon folytatódik.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:
https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszseg-fellebbezett-az-allami-egeszsegugyi-kozpont-egykori-vezetojet-hutlen-kezeles-buntettenek-vadja-alol-felmento-itelettel-szemben/