Főoldal » Hírek » Jogi Beszélgetések Kaposváron
Immár 30. alka­lom­mal tar­tot­ták meg a Jogi Beszél­ge­té­se­ket Kapos­vá­rott, az önkor­mány­zat szer­ve­zé­sé­ben. A két napos ren­dez­vény­nek a Város­há­za Dísz­ter­me adott otthont. 
 
A kon­fe­ren­ci­án neves elő­adók beszél­tek vál­to­za­tos témák­ban, így elő­adást tar­tott töb­bek között Varga Zs. And­rás, a Kúria elnö­ke, dr. Sala­mon Lász­ló, az Alkot­mány­bí­ró­ság elnök­he­lyet­te­se, Senyei György Barna, az Orszá­gos Bírói Hiva­tal elnö­ke, dr. Hava­si Dezső a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnöke.
 
Az ügyész­sé­get Dr. Laj­tár Ist­ván, köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes kép­vi­sel­te, aki a kiber­bű­nö­zés kihí­vás­ról tar­tott előadást.