Főoldal » Hírek » Jogodban áll tudni! - A közvetítői eljárásról közlekedési bűncselekményeknél

A köz­le­ke­dé­si bal­ese­tek döntő részét figyel­met­len­ség okoz­za, az elkö­ve­tő nem akar árta­ni más­nak, de mégis ez lesz az ered­mé­nye a gon­dat­lan maga­tar­tá­sá­nak.

Dr. Sticz Tamás, a Győri Járá­si Ügyész­ség ügyé­sze, és Vecsei H. Mik­lós szín­mű­vész annak a lehe­tő­sé­gét jár­ják körül, milyen módja van­nak annak, hogy a sér­tett meg­fe­le­lő jóvá­té­telt kap­jon, és az elkö­ve­tő­nek se kell­jen egy hossza­dal­mas eljá­rás­sal szem­be­néz­nie.

A Jogod­ban áll tudni! soro­za­tunk köz­le­ke­dé­si kér­dé­sek­kel fog­lal­ko­zó adá­sa­i­nak utol­só részé­hez érkez­tünk.