Főoldal » Hírek » Jogosítvány nélkül vezetett a fiatal sofőr, majd egy villanyoszlopnak ütközött – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy nyír­lu­go­si férfi ellen. Az elkö­ve­tő jogo­sít­vány és kellő gya­kor­lat nél­kül vezet­te a sze­mély­au­tót, amely­ben a bará­tai ültek, majd egy vil­lany­osz­lop­nak ütközött. 

A vád sze­rint a 18 éves vád­lott­nak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se idő­pont­já­ban jogo­sít­vá­nya és veze­tői gya­kor­la­ta nem volt. 2021. novem­ber 6-án, dél­után, a férfi egy alkal­mi isme­rő­sé­vel Nyír­lu­gos­ról Nyí­ra­dony­ba ment sze­mély­gép­ko­csi­val. Az autót a vád­lott isme­rő­se vezet­te, majd a főté­ren önszán­tá­ból átad­ta a sze­mély­au­tó kul­csát a fia­tal fér­fi­nak. Az elkö­ve­tő a jár­mű­be fel­vet­te a bará­ta­it és a fia­tal­ko­rú barát­nő­jét és ezt köve­tő­en együtt kocsi­káz­tak. A barát­nő­je a veze­tő ülés mögött, a hátsó ülé­sen ült és nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét.

Ezt köve­tő­en a férfi Nyí­ra­dony­ból elin­dult Nyí­ra­csád irá­nyá­ba, azon­ban már sötét volt, de műkö­dött a köz­vi­lá­gí­tás. Az elkö­ve­tő a lakott terü­le­ten a meg­en­ge­dett­nél gyor­sab­ban, kb. 60-70 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, majd egy útke­resz­te­ző­dés­hez érkez­ve figyel­men kívül hagy­ta a meg­ál­lá­si és elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elő­író jel­ző­táb­lát, meg­ál­lás nél­kül, koráb­bi hala­dá­si sebes­sé­gé­vel behaj­tott a keresz­te­ző­dés­be. Gya­kor­lat­lan­sá­gá­ból és a túl nagy sebes­ség­ből ere­dő­en elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, sod­ród­ni kez­dett, majd nagy sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a keresz­te­ző út túl­ol­da­lán lévő villanyoszlopnak.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a gép­ko­csi két kis­ko­rú uta­sá­nak 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek, míg a fel­nőtt­ko­rú utas 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A bal­eset­ben a vád­lott is súlyo­san meg­sé­rült és az autó­ban is jelen­tős anya­gi kár keletkezett.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.