Főoldal » Archív » Jogosítvány nélkül vezetve ütötte el a gyalogost, majd elhajtott a helyszínről

Segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te és köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 25 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott 2016 feb­ru­ár­já­ban Tak­tasz­adán köz­le­ke­dett egy sze­mély­gép­ko­csi­val. Érvé­nyes veze­tői enge­dé­lye nem volt. Figyel­met­le­nül veze­tett és nem tar­tot­ta be a jobb­ra tar­tás sza­bá­lya­it. Az autó­val az út menet­irány sze­rin­ti bal­ol­da­lán, vele egy irány­ban sza­bá­lyo­san hala­dó gya­lo­gos nőt elütöt­te. A sér­tett a szél­vé­dő bal olda­lán fel­csa­pód­va az autó mögé esett.

A férfi kiszállt a kocsi­ból, majd anél­kül, hogy meg­győ­ző­dött volna a gya­lo­gos álla­po­tá­ról vagy segít­sé­get nyúj­tott volna, vissza­ült és elhaj­tott a hely­szín­ről.

A nő a bal­eset követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló láb­szár­csont törést szen­ve­dett.

A KRESZ sze­rint a bal­eset­tel érin­tett jármű veze­tő­je köte­les a jár­mű­vel azon­nal meg­áll­ni, a bal­eset foly­tán meg­sé­rült vagy veszély­be került sze­mély részé­re segít­sé­get nyúj­ta­ni és az eset­le­ges továb­bi bal­ese­tek elke­rü­lé­se érde­ké­ben min­den tőle tel­he­tőt meg­ten­ni, továb­bá ha a bal­eset halált vagy sze­mé­lyi sérü­lést oko­zott, a bal­eset­ről a rend­őr­ha­tó­sá­got (a leg­kö­ze­leb­bi rend­őrt) hala­dék­ta­la­nul érte­sí­te­ni.

Az ügyész­ség a vissza­eső és fel­té­te­les sza­bad­ság pró­ba­ide­je alatt álló fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.