Főoldal » Archív » Jogosulatlanul készített videófelvételt a szomszédban fürdő nőkről egy férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett til­tott adat­szer­zés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a 42 éves férfit.

A férfi Leány­vá­ron él, míg a szom­széd­sá­gá­ban egy csa­lád lakik, köz­tük két nő.

A vád­lott 2018. júni­us 8-án, 2018. novem­ber 5-én és 2018. novem­ber 6-án a lét­rá­ját a szom­széd házá­nak támasz­tot­ta, azon fel­má­szott, majd a für­dő­szo­bá­ban fürdő nőket tit­kon meg­fi­gyel­te, és a mobil­te­le­fon­já­val video­fel­vé­te­le­ket készí­tett róluk. A férfi mind­ezt azért tette, mert az asszony és annak test­vé­re tet­szett neki, ezért für­dés köz­ben, mez­te­le­nül, a sér­tet­tek tudo­má­sa és bele­egye­zé­se nél­kül, jogo­su­lat­la­nul fel­vé­te­le­ken rög­zí­tet­te őket.

A beis­me­rő val­lo­mást tevő, bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség ma a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben 220.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­let jogerős.