Főoldal » Archív » Jogosulatlanul vette fel elhunyt édesanyja nyugdíját

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si jut­ta­tás­sal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki édes­any­ja halá­lát köve­tő­en az elhunyt­nak jog­alap nél­kül átutalt pénz­be­li ellá­tá­so­kat elköl­töt­te ahe­lyett, hogy a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Igaz­ga­tó­ság­nak vissza­utal­ta volna.

A vád­lott egy Nagy­atád köze­li falu­ban gon­doz­ta beteg édes­any­ját egé­szen kór­ház­ba kerü­lé­sé­ig, pénz­ügye­it is ren­dez­te, ezért bank­kár­tyá­ját használhatta.

Az édes­anya 2014. júni­u­sá­ban elha­lá­lo­zott, azon­ban erről a férfi a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Igaz­ga­tó­sá­got nem tájé­koz­tat­ta, így a ható­ság jog­alap nél­kül utal­ta át 2014. júli­u­sá­ban az elhunyt­nak már nem járó özve­gyi nyug­dí­jat és reha­bi­li­tá­ci­ós ellá­tást majd­nem 100.000,-Ft összegben.

A vád­lott az uta­lást köve­tő­en édes­any­ja bank­kár­tyá­já­val a jut­ta­tás­ból 58.000,-Ft-t vett fel jogo­su­lat­la­nul, azt a ható­ság meg­ke­re­sé­se elle­né­re később sem fizet­te vissza.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indítványozta.