Főoldal » Archív » Jogszerűen intézkedő rendőrök becsületébe gázolt Mezőcsáton

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 23 éves mező­csá­ti férfi ellen.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a vád­lot­tat 2018. októ­ber 2-án gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás cél­já­ból a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság Mező­csá­ti Rend­őr­őr­sé­re elő­ál­lí­tot­ták. Miu­tán a kihall­ga­tás meg­tör­tént, az ügy­ben eljá­ró nyo­mo­zó uta­sí­tot­ta a rend­őr­őrs két jár­őrét, hogy segít­se­nek a vád­lot­tat átszál­lí­ta­ni a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, mert a férfi bűn­ügyi nyil­ván­tar­tás­ba véte­lét ott tud­ják elvégezni.

Miköz­ben a vád­lot­tat a nyo­mo­zó és a két járőr a rend­őr­őrs épü­le­te előtt álló szol­gá­la­ti gép­ko­csi­hoz kísér­te, a férfi a rend­őri intéz­ke­dést sérel­mez­ve szit­ko­zód­ni kez­dett, lesze­rel­te­tés­sel fenye­get­te és durva, leala­cso­nyí­tó, az embe­ri mél­tó­sá­got sértő jel­zők­kel illet­te a három rend­őrt, vala­mint több­ször sze­xu­á­lis tar­tal­mú trá­gár fel­szó­lí­tá­so­kat és uta­lá­so­kat inté­zett irányukba.

Mivel a vád­lott a cse­lek­mé­nyét rend­vé­del­mi szerv tag­ja­i­nak sérel­mé­re, hiva­ta­los eljá­rá­suk alatt követ­te el, így az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény köz­vád­ra üldö­zen­dő, a becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miat­ti bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sá­hoz még a sér­tet­tek magán­in­dít­vá­nyá­ra sem volt szük­ség, a vádat helyet­tük az ügyész­ség képviseli.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.