Főoldal » Hírek » Jóslásra hivatkozva szerezte meg az aranygyűrűt - bíróság elé állította az ügyészség

Egy idős höl­gyet sze­melt ki egy férfi, és jós­lás­ra hivat­koz­va leve­tet­te vele az éksze­rét, majd eltu­laj­do­ní­tot­ta azt. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kifosz­tót gyor­sí­tott eljá­rás­ban, ered­mé­nye­sen állí­tot­ta bíró­ság elé.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint, egy 49 éves férfi 2021. augusz­tus 29-én a dél­előt­ti órák­ban, a XIV. kerü­let Bos­nyák téren meg­szó­lí­tott egy idős höl­gyet, aki­től pénzt kért, majd meg­pró­bált bele­nyúl­ni a nő tás­ká­já­ba. A sér­tett rászólt, azon­ban ezután aprót adott a fér­fi­nak, aki azt hazud­ta, hogy jósol­ni akar a nőnek. A sér­tett a férfi győz­kö­dé­sé­re levet­te az arany­gyű­rű­jét, és a saját tenye­ré­be tette, ame­lyet a férfi kika­pott a kezé­ből és elsza­ladt. A férfi a gyű­rűt értékesítette.

A zug­lói nyo­mo­zók egy órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkövetőt.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit kifosz­tás bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben, 72 órán belül bíró­ság elé állí­tot­ta. A vádat a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség erre sza­ko­sí­tott cso­port­ja képviselte.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit, és ezért őt 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint elren­del­te a férfi párt­fo­gó felügyeletét.

Az íté­let jogerős.