Főoldal » Archív » Kábítósszerrel ölte meg barátját - gondatlan emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - FOTÓKKAL

A 35 éves férfi kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag keve­ré­két fecs­ken­dez­te be barát­ja nya­ká­ba, aki a szer­től azon­nal rosszul lett és rövid időn belül meghalt.

A vád­irat sze­rint a két férfi 2014. óta ismer­te egy­mást, és az ezt köve­tő idő­ben rend­sze­re­sen fogyasz­tot­tak együtt külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket és új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat, illet­ve ezek keve­ré­két, ame­lyet leg­több­ször a vád­lott szer­zett be és adott be magá­nak és a sér­tett­nek is úgy, hogy azt injek­ci­ó­val a férfi nya­ká­ba szúrta.

A két férfi 2016. szep­tem­ber 18-án egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban nap­köz­ben külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket és új pszi­cho­ak­tív anya­go­kat hasz­nált, majd együtt elmen­tek a VIII. kerü­le­ti Hős utcá­ba, ahol továb­bi sze­re­ket vásároltak.

Ezután vissza­men­tek a fenti lakás­ba, ahol a vád­lott egy újabb adag kábí­tó­szert készí­tett elő, amibe a Hős utcá­ban vásá­rolt két­fé­le új pszi­cho­ak­tív anya­got is bele­ke­ver­te, majd a szert befecs­ken­dez­te a sér­tett nya­ká­ba, illet­ve magá­nak is adott be belő­le. A sér­tett a szer­től azon­nal rosszul lett, majd esz­mé­let vesz­tet­te. A vád­lott ezt lát­ván elme­ne­kült a lakás­ból, azon­ban rövid időn belül ő maga is rosszul lett a fogyasz­tott sze­rek­től, ezért a rend­őrök még a közel­ben meg­ta­lál­ták és elfogták.

A men­tő­ket a sér­tett élet­tár­sa érte­sí­tet­te, a férfi azon­ban még a kiér­ke­zé­sük előtt a hely­szí­nen meghalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fotók az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszerrel-olt-gondatlan-emberolessel