Főoldal » Hírek » Kábítószer és alkohol hatása alatt szúrta meg volt élettársát – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott a sértettnek.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő kül­föl­di mun­ka­vég­zés­ből haza­tér­ve pén­tek dél­után talál­ko­zott volt élet­tár­sá­val Sze­ge­den. Az alko­hol és drog hatá­sa alatt álló nő hamar vitá­ba keve­re­dett a fér­fi­vel, akit ezt köve­tő­en két­szer kés­sel mell­ka­son és kézen szúrt. A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nő tar­tóz­ko­dá­si helyén a rend­őrök kábí­tó­szert talál­tak, és a vize­let­min­tá­ja is kábí­tó­szer fogyasz­tá­sát mutat­ta ki.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tott ülé­sen fog dönteni.