Főoldal » Hírek » Kábítószer hatása alatt, engedély nélkül és eltiltás alatt vezetett - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal­ko­rú fiú­val szem­ben, aki évek óta jogo­sít­vány nél­kül vezet személygépkocsit.

A vád­irat sze­rint a 16 éves vád­lott veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zik, ennek elle­né­re vele szem­ben már több, mint két éve kisebb köz­le­ke­dé­si sza­bály­sér­té­sek miatt rend­sze­re­sen eljár a rendőrség.

Leg­utóbb a fiút 2021. már­ci­u­sá­ban til­tot­ta el a bíró­ság egy évre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, de ez - aho­gyan a koráb­bi szank­ci­ók -  sem­mi­lyen vissza­tar­tó erő­vel nem bírt. Az elkö­ve­tőt az eltil­tás hatá­lya alatt 2021. júli­us 16. és 17. nap­ján is iga­zol­tat­ták Sze­ge­den a rend­őrök, mind­két eset­ben ugyan­azt a sze­mély­gép­ko­csit vezet­ve. Az utób­bi eset­ben azt is meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a fia­tal­ko­rú kábí­tó­szert fogyasz­tott, az autó­ból kábí­tó­szert és annak fogyasz­tá­sá­hoz szük­sé­ges esz­kö­zö­ket is lefog­lal­tak. Az iga­zol­ta­tá­sok és eljá­rá­sok elle­né­re két nap múlva a fiút a rend­őrök ismé­tel­ten iga­zol­tat­ták autó­ve­ze­tés közben.

A vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség az eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A fia­tal­ko­rú bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.