Főoldal » Hírek » Kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől a kaposvári ámokfutó – fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 38 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki egy rend­őri intéz­ke­dés elől mene­kül­ve veszé­lyez­te­tett több autóst és gya­lo­gost Kapos­vá­ron. A vád­lott ráadá­sul nem elő­ször ren­de­zett ámok­fu­tást a város­ban, emi­att már koráb­ban vád­ira­tot nyúj­tott be elle­ne az ügyészség.

A koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből az előző évben sza­ba­dult, és a jár­mű­ve­ze­tés­től már koráb­ban eltil­tott vád­lott 2020 feb­ru­ár­já­ban kábí­tó­szer és új pszi­cho­ak­tív anyag hatá­sa alatt vezet­te gép­ko­csi­ját Kapos­vá­ron, az Észak-nyugati város­rész­ben, ami­kor a rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak vele szem­ben. A vád­lott azon­ban a mene­kü­lés mel­lett dön­tött, és a Sáv­ház utcá­ban majd­nem össze­üt­kö­zött  egy sza­bá­lyo­san hala­dó gép­ko­csi­val, majd az egyik Pető­fi utcai zeb­rán veszé­lyez­te­tett két éppen átkel­ni készü­lő gyalogost.

A vád­lott ezután a Pető­fi utcá­ban haladt, majd ráka­nya­ro­dott az Arany János utcá­ra, azon­ban a keresz­te­ző­dés­ben nem adott elsőbb­sé­get két, a védett úton köz­le­ke­dő autós­nak, akik az ütkö­zést csak vész­fé­ke­zés­sel, ille­tő­leg meg­ál­lás­sal tud­ták elhá­rí­ta­ni a for­gal­mas útszakaszon.

A férfi ezután a Kis­fa­lu­dy utcá­ban foly­tat­ta az ámok­fu­tást, itt ismét vész­fé­ke­zés­re kény­sze­rí­tett egy gép­ko­csi­ve­ze­tőt, majd Pus­kin utcá­ba kanya­ro­dott, ahol egy ott par­ko­ló gép­ko­csi kike­rü­lé­se során nem adott elsőbb­sé­get a vele szem­ben köz­le­ke­dő sér­tett­nek, aki­nek álló­ra kel­lett fékez­nie az autó­ját ahhoz, hogy elke­rül­je a bal­ese­tet. A vád­lot­tat végig szi­ré­náz­va köve­tő rend­őrök végül itt fog­ták el a dro­gok hatá­sa alatt veze­tő férfit.

A vád­lot­tat később egy pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt indult másik bün­te­tő­el­já­rás­ban letar­tóz­tat­ták, mely­nek vég­re­haj­tá­sa során magán­el­zá­rás fenyí­tést szab­tak ki vele szem­ben. A férfi ennek során a zárka szenny­víz­el­ve­ze­tő csö­vet cso­ma­go­ló­anyag­gal szán­dé­ko­san eldu­gí­tot­ta, ami­vel 80.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott bün­te­tő­ügye­i­nek egye­sí­té­sé­re, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés, vég­le­ges hatá­lyú köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A férfi koráb­bi bűn­ügye­i­vel kap­cso­la­tos saj­tó­köz­le­mé­nyek a követ­ke­ző lin­ken érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/autos-amokfutast-rendezett-kaposvar-belvarosaban-videoval-fotokkal-terkeppel-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye-a-fotok-hamarosan-frissuknek/

https://ugyeszseg.hu/penzhamisitasban-is-utazott-a-korabban-autos-amokfutas-miatt-megvadolt-ferfi-videoval-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

helyszínrajz
hely­szín­rajz