Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedelem miatt nyomoztak ellene - újra kábítószerrel bukott le

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja pedig elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit koráb­ban már gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­tak kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt, azon­ban 2020. feb­ru­ár 13-án újabb két kilo­gramm amfe­ta­mint szállított.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018 júni­u­sá­tól tíz alka­lom­mal adott el Szom­bat­hely és Sár­vár terü­le­tén amfe­ta­mint, össze­sen 600 gramm mennyi­ség­ben, 2500 Ft/gramm vétel­áron. Az álta­la érté­ke­sí­tett amfe­ta­min együt­tes mennyi­sé­ge meg­ha­lad­ta a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát is. A gya­nú­sí­tott sár­vá­ri laká­sán a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát meg­ha­la­dó továb­bi kábí­tó­szert fog­lalt le a nyo­mo­zó ható­ság 2018 júniusában.

A gya­nú­sí­tott ezen bűn­cse­lek­mény miatt vele szem­ben a Vas Megyei Rendőr-főkapitányságon foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rás alatt, 2020. feb­ru­ár 13. nap­ján, gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Rába­pa­tyon, amely­ben kábí­tó­szert szál­lí­tott, ami­kor a rend­őr­jár­őr iga­zol­ta­tás alá akar­ta vonni.

A gya­nú­sí­tott azon­ban a rend­őri intéz­ke­dés­nek nem tett ele­get, a hely­szín­ről elhaj­tott, és a mene­kü­lés útvo­na­lán, az egyik rába­pa­tyi ház előtt, a gép­ko­csi­ból több mint két kilo­gramm amfe­ta­mint dobott ki. Majd a szán­tó­föld­re haj­tott és a sze­mély­gép­ko­csit hát­ra­hagy­va elme­ne­kült, azon­ban rövid idő alatt elfogták.

A Vas Megyei Főügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő, ezért fenn­áll a szö­kés veszé­lye. A gya­nú­sí­tott a bün­te­tő­el­já­rás során sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, így fenn­áll a veszé­lye annak is, hogy sza­ba­don bocsá­tá­sa ese­tén továb­bi bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ügye­le­tes nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2020. feb­ru­ár 15. nap­ján elrendelte.