Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedő hálózat elleni vádemelés

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelemmel vádol öt fér­fit, akik egy­más­nak adták, majd érté­ke­sí­tet­ték a kábí­tó­szert egy moson­ma­gyar­óvá­ri kollégiumban.

A beszer­zé­si for­rást jelen­tő vád­lot­tól a ható­sá­gok 2017 nya­rán amfe­ta­mint, fél kg mari­hu­á­nát, és több mint fél kg koka­int fog­lal­tak le. A kábí­tó­sze­rek összes­sé­gé­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű­ek. A vád­lot­tól lefog­lalt a rend­őr­ség 150 darab lőszert és az álmennye­zet alól 10.000 eurót is.

Továb­bi két vád­lott a kábítószer-kereskedelem kap­csán össze­sen 400 g mari­hu­á­ná­nak a moson­ma­gyar­óvá­ri kol­lé­gi­um­ba tör­té­nő eljut­ta­tá­sá­ért von­ha­tó fele­lős­ség­re. Egyi­kő­jük­től 1.724.000 forin­tot, míg a másik vád­lot­tól 99 db lőszert fog­lal­tak le a nyo­mo­zás során.

A mari­hu­á­na ter­jesz­té­sét a kol­lé­gi­um­ban lakó két tár­suk végez­te; leg­alább 125 alka­lom­mal érté­ke­sí­tet­tek a kol­lé­gi­u­mi szoba ágy­ne­mű­tar­tó­já­ban tárolt össze­sen 400 g kábí­tó­szer­ből. A szo­bá­ban talált befőt­tes­üveg­ből 565.000 forin­tot fog­lal­tak le a hatóságok.

Az ügyész­ség a kábí­tó­szer beszer­zé­sét végző vád­lot­tat jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a vád­irat­ban vele szem­ben – beis­me­rés ese­té­re – 6 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A tár­sai ter­hé­re rótt kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­sük ese­té­re a vád­ira­ti indít­vány 3 év szabadságvesztés.