Főoldal » Archív » Kábítószer-kereskedők ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – videóval

A hét férfi kábítószer-kereskedő lán­co­la­tot épí­tett ki; elle­nük és közokirat-hamisító tár­suk ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt.

A vád­irat sze­rint hét férfi külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel, külö­nö­sen amfe­ta­min­nal, mari­hu­á­ná­val, koka­in­nal kereskedett.

A ter­jesz­tői pira­mis csú­csán egy 43 éves férfi állt, aki 2016 ápri­li­sá­tól kez­dő­dő­en az elfo­gá­sá­ig ter­je­dő idő­szak­ban, egy XIX. kerü­le­ti lakás­ban viszont­el­adói téte­lek­ben adott el kábí­tó­szert a vele egy­ko­rú tár­sá­nak. A társa a kábí­tó­szert a vele kap­cso­lat­ban álló újabb kábítószer-kereskedőnek adta tovább. A lánc­ban a har­ma­dik férfi az átvett kábí­tó­szert szin­tén egy XIX. kerü­le­ti lakás­ban érté­ke­sí­tet­te vásár­ló­i­nak továb­bi két vád­lott köz­ve­tí­té­sé­vel, akik a fogyasz­tók­kal tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, és heten­te jár­tak az áruért.

A rend­őr­ség, miu­tán fel­de­rí­tet­te a pira­mis csú­csán álló vád­lott beszer­zé­si for­rá­sa­it is, össze­han­golt akció kere­té­ben elfog­ta a fér­fi­a­kat, akik­nél kábí­tó­sze­ren kívül ana­bo­li­kus szte­ro­i­do­kat, vala­mint enge­dély nél­kü­li poten­cia­nö­ve­lő gyógy­sze­re­ket is találtak.

A vád tár­gyát képe­zi még egy közokirat-hamisítás is. Az egyik keres­ke­dő az ille­gá­lis jöve­del­mé­ből gép­ko­csit vásá­rolt, és azért, hogy a vétel­ár tény­le­ges for­rá­sát lep­lez­ze, meg­kért egy nyol­ca­dik fér­fit, hogy szín­leg íras­sa a nevé­re az autót.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­ak ellen kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te, egész­ség­ügyi ter­mék meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. A kábítószer-kereskedelem bűn­tet­tét a tör­vény alap­eset­ben nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel, két vád­lot­tat érin­tő­en a jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re figye­lem­mel húsz évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban köz­zé­tett videó itt elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszerrel-kereskedtek-6