Főoldal » Hírek » Kábítószer kereskedők és fogyasztók ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat össze­sen négy fér­fi­val szem­ben, ket­ten keres­ked­tek a kábí­tó hatá­sú anya­gok­kal, ket­ten pedig fogyasz­tot­ták azt.

Az egyik 33 éves vád­lott 2020 szep­tem­be­ré­től kezd­ve rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett alkal­man­ként nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert Sió­fo­kon a 46 éves tár­sá­nak, aki azt rész­ben elfo­gyasz­tot­ta, rész­ben pedig tovább­ad­ta saját isme­rő­se­i­nek, töb­bek között egy 35 éves fér­fi­nak is, aki abból szin­tén fogyasz­tott. A negye­dik, 30 éves vád­lott­nak azért kell felel­nie, mert a lakó­he­lyén tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zók cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó új pszi­cho­ak­tív anya­got talál­tak, és a vele szem­ben alkal­ma­zott drog­teszt is pozi­tív ered­ményt adott. 

A sió­fo­ki rend­őrök végül 2021 máju­sá­ban elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő két fér­fit, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te. A kábí­tó hatá­sú anya­go­kat fogyasz­tó tár­sa­ik sza­bad­lá­bon védekeznek.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő kábí­tó­szer keres­ke­dők­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra, míg az egyik fogyasz­tó­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, a másik­kal szem­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.