Főoldal » Archív » Kábítószer-raktár egy budapesti vegyeskereskedésben - vádemelés - VIDEÓVAL

A VII. kerü­le­ti üzlet­he­lyi­ség­ben mint­egy 3200 tab­let­tát, vala­mint csak­nem 10 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak a rendőrök.

A vád­irat sze­rint az ügy első­ren­dű vád­lott­ja - egy 34 éves férfi - Buda­pest terü­le­tén éve­ken keresz­tül kábítószer-kereskedelemmel foglalkozott. 

A vád­lott a külön­bö­ző típu­sú kábí­tó­sze­re­ket egy VII. kerü­le­ti - abban az idő­szak­ban nem üze­mel­te­tett - vegyes­ke­res­ke­dés­ben, vala­mint egy szin­tén VII. kerü­le­ti lakás­ban tárol­ta, és elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján eze­ken a helye­ken adta át a vásár­lók részére.

Az ügy továb­bi vád­lott­jai a kábí­tó­szer­ke­res­ke­dő vád­lott két állan­dó vásár­ló­ja, vala­mint egy futár­ként bese­gí­tő férfi, aki a meg­bí­zá­sa alap­ján szál­lí­tot­ta a kábí­tó­szert az egyik megrendelőnek.

A vád­lot­ta­kat a Rend­őr­ség a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont műve­le­ti egy­sé­gé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel éppen az egyik ilyen szál­lí­tás szer­ve­zé­se alkal­má­val érte tet­ten és fogta el. A nyo­mo­zó ható­ság tag­jai ezután a VII. kerü­le­ti üzlet­he­lyi­ség­ben, illet­ve lakás­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, így össze­sen mint­egy 3200 tab­let­tát, vala­mint csak­nem 10 kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak, emel­lett kábítószer-kereskedelemből szár­ma­zó, csak­nem 5 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az első­ren­dű vád­lot­tat jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Az ügy többi vád­lott­já­val szem­ben szin­tén kábítószer-kereskedelem, illet­ve kábí­tó­szer bir­tok­lás a vád.

Az üggyel kap­cso­lat­ban köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elérhetősége:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-3200-tabletta-es-10-kg-kabitoszer